Odling av växter på bjälklag, tak och terrasser

Vid dimensionering av växtbädden skall hänsyn tas till om ytan skall beträdas eller inte (gräsytor, stenlagda gångar etc.) och till hur stor jordvolym växten behöver för att kunna utvecklas.

Växtbädden och dräneringslagret integreras för att minimera växtbäddens volym och därmed profilens totala höjd och vikt per ytenhet. Växtbäddens odlingsegenskaper såsom porositet och vattenhållande förmåga optimeras.

Läs våra förslag till växtbäddar i "hjälpredan". Växtbäddar för allt växande i trädgårdar, på tak och terrasser och välj växtbädd som är mest lämplig för dina behov.

Odling på tak eller växtbäddar

Vid odling på tak eller växtbäddar rekommenderas ett substrat baserat på pimpsten och scoria som är en lavasten från Island samt grönkompost. Pimpsten/lava ger substratet en hållbar struktur och syre till rötterna. Grönkomposten bidrar med långtidsverkande växtnäring. Förmåga att buffra vatten, hög genomsläpplighet samt tillsats av lera som binder näring och därmed minimerar näringsläckage är också egenskaper som substratet har. Hekla Gröna Tak är ett substrat som ger växterna på taket bästa möjliga förutsättningar att trivas.

Hekla Gröna Tak

 

 

 

 

Underlag för stenläggning och växtbäddar för gräsytor

Vid anläggning av gångar med stenplattor eller marktegel används Hekla Coarse som dräneringslager (100– 200 mm) vilket avjämnas med sättgrus.

När en gräsyta skall tåla hög belastning och slitage kan den med fördel byggas upp med enbart ett lager grov pimpsten Hekla Coarse (100 - 200 mm) som packas. På detta underlag lägger man turf eller skapar en såbädd med en blandning av finare pimpsten och grönkompost som besås med lämplig gräsfröblandning.

Önskas en gräsyta med möjlighet att plantera perenner i väljer man att först lägga ett dränerande lager av Hekla Pimpsten (80 mm) och därefter ett lager av Hekla Lättjord (100 -150 mm). Växtbädden kan besås med lämplig fröblandning alternativt kan turf läggas på växtbädden.

Hekla Coarse

Bjälklagsjord, Hekla Lättjord, typ C

Växtbäddar för perenner och mindre buskar

Växtbädden skall anläggas i två skikt, ett dränerande lager med Hekla Pimpsten (80-120 mm) och ett övre lager med Hekla Lättviktsjord (ca 200 mm). Om man önskar lägre bygghöjd på växtbädden minskas skikttjockleken på dräneringslagret till ett minimum av 80 mm.

Hekla Pimpsten 2 – 8 mm

Hekla Lättjord, typ C

Växtbäddar för stora buskar, mindre och större träd

Växtbädden skall anläggas i två skikt, ett dränerande lager med Hekla Pimpsten (120 mm) alternativt Hekla Coarse, och ett lager med Hekla Lättviktsjord (450 mm). För större träd används Hekla Porös skelettjord i det övre lagret (650 mm).

Hekla Pimpsten 2 – 8 mm

Hekla Coarse

Hekla Lättjord, typ C

Hekla Poröst Pimpstensskelett