Bara lera

En lokal produkt med unika egenskaper

Leran hämtar vi från lertäkter som finns runt Bara. Det är en speciell platålera med en unik blandning av lermineraler. Genom att leran har avsatts i smältvattensjöar under den senaste istiden har den aldrig blivit exponerad för klorider, och den speciella mineralogiska sammansättningen ger leran helt unika egenskaper. En viktig egenskap är dess katjonbytande förmåga (CEC), men vår lera har även en viss anjon kapacitet (AEC) vilket är mycket ovanligt. Analyser visar att vi har en av världens renaste leror som är synnerligen välanpassad för användning inom hortikulturen.

Brytning

Efter att en inledande markundersökning är gjord, och alla tillstånd erhållits från länsstyrelse etc (ofta en process på 3 år), avlägsnas topp/matjordskiktet noggrant. Därefter harvas leran upp och soltorkas innan den transporteras till våra jättelager i Bara. Eftersom våt lera är mycket svår att hantera sker vår "skörd" endast under de torra sommarmånaderna. Under denna tid måste vi säkra de volymer som är planerade för det kommande året. Efter att lertaget öppnats, tas all tjänlig lera ut på årets yta. Därefter läggs topp/matjordsskiktet tillbaka. Med detta arbetssätt minimerar vi ogräsfrö i leran och vi minimerar miljöpåverkan. När brytningen är avslutad återgår täkten till jordbruksmark igen.

Bara - Lerans unika egenskaper och användningsområden

Lergranulat används primärt för blandning med torv vid framställning av odlingssubstrat men det finns också andra användningsområden; som foderkomplement, som förbättring av en sandjords vattenhållande förmåga, som vätningsmedel och syresättare eller som råvara i växtvårdande preparat för att nämna några insatsområden. Bara lergranulat är en naturprodukt som också kan användas inom ekologisk odling.

Lerans goda egenskaper, samt att vi vid tillverkningen torkar och värmer upp leran gör att nematoder, virus och ogräsfrö dör, och vår lera håller en så hög kvalitet att den är godkänd av kvalitetssäkringsinstitutet RHP i Holland. Dessutom är vår kvalitetssäkring 3:dje parts övervakad av ECAS (Europese Certificatie-instelling in de Agrarische Sector).

Rätt mineraler

En bra lera har en hög andel av så kallade 3-skikts mineral. Smektit och Illit är båda 3-skikts mineral. Kaolinit är ett 2-skiktsmineral. Smektiten har den nackdelen att den ofta kan ha väldigt hög svällning. Svällningen hos Illit är begränsad. Kaolinit har en väldigt bergränsad CEC. Tabellen nedan visar Bara Mineralers lera. Vi tål att jämföras!

Kemisk mineralsammansättning

Illit 35%
Kvarts 20%
Feltspat 10%
Kaolinit 5%
Gotit/glimmer 5%

Leran håller på näringen.

Tack vare lerkolloidernas möjlighet till jonbyte vill tillförda katjoner (positiva joner) bindas till ytorna. Det minskar risken för urlakning och rotbränning vid för höga näringsnivåer. Därmed kan den totala näringsnivån öka något, vilket i sin tur gör det lättare att få kompakta plantor. Lerkomplexets möjlighet att adsorbera näringsämnen skapar en form av rotstyrd långtidsverkan. Till skillnad från vanliga långtidsverkande gödselmedel, där fukt och värme styr avgivningen, är det rötterna själv som går in i lerkomplexet och hämtar den mängd näring som efterfrågas så länge den är tillgänglig.

Var får man tag i Bara Mineralers lergranulat?

Europas och Sveriges större jordproducenter använder Bara mineralers lergranulat i sina blandningar. Ta kontakt med din jordleverantör och gör upp med dem om hur mycket lera du vill ha i din nästa leverans. Vill du själv blanda kan du få levererat lergranulaten direkt från fabriken i 20 kg säckar, storsäck eller som bulkvara.

Lera från Bara Mineraler innehåller förutom lermineraler även kvarts (ca 20%). Enligt arbetarskyddsstyrelsen betraktas alla material som innehåller mer än 3% kvarts som kvartshaltigt material. T.ex. är vanlig sand att betrakta som ett kvartshaltigt material.

Vad är kvarts?

Kvarts är ett mineral som uteslutande består av kiseldioxid (SiO2). Det är ett av den kontinentala jordskorpans vanligaste mineral. Av den kontinentala jordskorpans mineralogiska sammansättning utgör kvarts 11 volym-%. Mineralet är ofta gråvitt och halvgenomskinligt men kan förekomma i ett flertal färgvarianter. Kvarts finns nästan överallt. Sand på stranden t.ex. är nästan ren kvarts. Kvarts är ett av de mineral som karakteriserar bergarterna i vårt kristallina urberg. Vårt urberg består i stor utsträckning av sådana bergarter som graniter, porfyrer, gnejser och leptiter.

Är kvarts farligt?

Kvarts som "kemikalie" är ofarlig. Kontakt mot hud har ej gett upphov till skador. Däremot är inandning av kvartsdamm skadlig och kan ge upphov till silicos. Speciellt farlig är krossad kvarts eftersom kvartskristallerna har en taggig struktur som gör att de lätt fastnar i lungorna. Den kvarts som finns i leror har en rundare struktur vilket tros vara skälet till att silicos inom lerindustrin är i princip okänd.