Fotboll & Golf

Anläggning

Anläggning

Yrkesodling

Yrkesodling

Marktegel

Marktegel

Bara Prefab

Bara Prefab

Fotboll & Golf

FUNKTIONELLA SPORTYTOR
MED HEKLA® GREEN OCH HEKLA® SCORIA

Sportytor så som fotbollsplaner och golfgreener anlagda med Hekla® Green blir extremt tåliga och spelbarheten ökar. Nyanlagda Harlyckan IP  Helsingborg som har Hekla® Green som underlag har av flera spelare benämnts som bästa planen i Sverige! Även tennisbanor kan med fördel anläggas med Hekla® Green. Hekla® Scoria används som dränerande skikt i tennisbanor av grus.

”Vi beräknas ha ett mindre skötselbehov
och störreutnyttjandegrad av planen.
Kort sagt, pengar att spara.”

ANDERS HAMMARLUND
Helsingborgs Stad

Våra produkter

HEKLA® SCORIA

Bulkdensitet, fuktig: 800 kg/m3
Innehåll: Vulkanisk scoria, 2-8 mm

Blandas med sand anpassat efter platsens förutsättningar.

HEKLA® GREEN

Bulkdensitet, fuktig: 680 kg/m3
Innehåll: Pimpsten 0,5 – 2,8 mm

Blandas med sand eller andra material beroende på platsens förutsättningar.

Viktiga funktioner

HÖG UTNYTTJANDEGRAD

Den isländska pimpstenen från Hekla håller kvar vatten i sina porer och dränerar effektivt bort överskottet. Detta gör att spelplanen blir stabilare och fastare och inte lika känslig för regn som traditionella planer. Därför kan man börja använda planen tidigare på säsongen och spela längre in på hösten. Planen tål även stora regnmängder och är ändå spelbar direkt.

MINDRE SKÖTSEL

Tack vare Hekla® Pimpsten bibehålls luft och vatten i planen och planen kompakteras inte med tiden. Detta gör att skötselbehovet minskar drastiskt och detta sänker givetvis underhållskostnaderna.

SPARAR TID OCH PENGAR

Med Hekla® Green kan uppbyggnadshöjden sänkas utan att ge avkall på funktionen, på så sätt sparas mycket pengar vid anläggningen eftersom mindre mängd material måste forslas bort och köpas in.

Mer info

FOTBOLL

GOLF

BARA MINERALER

BARA PREFAB