Hekla Pimpstensskelett

Anläggning

Anläggning

Yrkesodling

Yrkesodling

Marktegel

Marktegel

Bara Prefab

Bara Prefab

Hekla® Pimpstensskelett

Öppna bildspelet för mer info.

GOD ROTMILJÖ MED SYRE OCH VATTEN

Rotmiljön är avgörande trädens välmående och livslängd i urbana planteringar. I stadsmiljö är utrymmet för planteringsgropen ofta begränsat och marken tät och kompakterad. Det skapar problem för trädets rötter att få tillgång till det syre och vatten som är nödvändigt.

En välmående jord har en struktur med såväl små vattenhållande porer som större dränerade och lufthållande håligheter. Med en lösning som ger en bra rotmiljö kommer trädet kunna leva och frodas under lång tid. Med Hekla® Pimpstensskelett får trädet bra förutsättningar med tillgång till både syre och vatten. Pimpstenens höga porositet håller vatten tillgängligt för växten samtidigt som överskottsvatten dräneras bort. Grönkomposten ökar den mikrobiologiska aktiviteten och är rik på långtidsverkande näring.

“Träd dör långsamt och därför kopplar man inte ihop det döda trädet med i vad och hur det planterades för många år sedan” – Örjan Stål, VIÖS AB

Viktiga funktioner

GOD SYRETILLGÅNG

Planteringsjorden måste innehålla tillräckligt med luftbärande porer när den är vattenmättad – Hekla® Pimpstensskelett innehåller 16 % luft i porerna när jorden är vattenmättad och utsatt för 30 cm tryck.

HÅLLBAR STRUKTUR

Hekla® Pimpstensskelett är strukturstabilt och tål en belastning motsvarande trafikklass 1 (brandgator, gång och cykelbanor). Därigenom upprätthålls viktiga funktioner, både ovan och under mark.

VATTEN TILL RÖTTERNA

Planteringsjorden måste innehålla tillräckligt med vattenhållande porer när den är utsatt för ett dränerande tryck – Hekla® Pimpstensskelett innehåller 38 % vatten i porerna när jorden är vattenmättad och utsatt för 30 cm tryck.

Användning

Hekla® Pimpstensskelett används som ett packningsbart, strukturstabilt substrat för trädplantering. Man kan använda Hekla® Pimpstensskelett i trädgropens hela djup tack vare den höga andelen grov pimpsten. Substratets porositet ger en bra tillgång på syre även djupt ner i bädden. Ytan kan beläggas med beläggning (trafikklass 1) eller anpassas för plantering av buskar och perenner, gräsmatta (Hekla® Gräsmatta) eller en genomsläpplig grusyta (Hekla® Grusgång).

Bädden byggs upp genom att packa Hekla® Pimpstensskelett i lager om 200 mm med en markvibrator (padda).

I typritningen finns exempel på hur bädden kan anläggas. Kontakta oss för fler typritningar.

HeklaPimpstensskelett-Typ

KONTAKTA OSS

Har du frågor om produkten eller vill ha hjälp med rådgivning och dimensionering? Du kan också boka in ett besök då vi kommer och presenterar våra produkter eller hjälper dig att hitta lösningar till ditt specifika projekt.

ÅTERFÖRSÄLJARE TILL PRIVATKUNDER

Produktinfo

Hekla Pimpstensskelett

HEKLA® PIMPSTENSSKELETT

Bulkdensitet, fuktig: ca 700 kg/m3
Bulkdensitet, fältkapacitet: ca 850 kg/m3
Innehåll: 70 % Hekla® Coarse (10-35 mm), grönkompost, mineralmix.

Kan fås med biokol – Hekla® Trädvitamin

Hekla® Pimpsten - tål att utmanas

GOD ROTMILJÖ GER HÅLLBARA PLANTERINGAR

Med Hekla® Pimpsten skapar vi bättre förutsättningar för en hållbar grön stadsmiljö. Pimpstenen dämpar och balanserar växtplatsernas extrema förhållanden och gör dem odlingsbara.

Hekla® Pimpstens grundläggande egenskap är att den kan hålla mycket vatten och samtidigt bibehålla syre på grund av den höga andelen öppna porer. Både vattnet och syret i pimpstenen är tillgängligt för växterna och därför är den ett mycket bra odlingssubstrat.

Den isländska pimpstenen från vulkanen Hekla har en optimal sammansättning av porer som håller syre respektive vatten.

Bara Mineraler är därför extra stolta över att tillhandahålla Hekla® Pimpsten på den nordiska marknaden.

Läs mer om funktionerna hos Hekla® Pimpsten.

Vulkan

Vid återkommande utbrott kastas magma ut från vulkanen Hekla. Ånga bildar håligheter inne i stenen innan den stelnar i sin nya form. Omgivande landskap täcks med ett tjockt lager pimpsten.

Brytning av pimpsten sker i en täkt i vulkanens närområde. Det översta skiktet schaktas undan och pimpsten av blandade fraktioner grävs ut. Efteråt återförs det översta lagret och landskapet återställs.

Pimpstenen tvättas och siktas med hjälp av smältvatten från en glaciär. Därefter fraktas den med båt till våra angöringsplatser i Sverige.

Broschyrer