Hekla Regnbädd

Anläggning

Anläggning

Yrkesodling

Yrkesodling

Marktegel

Marktegel

Bara Prefab

Bara Prefab

Hekla® Regnbädd

FÖRDRÖJER OCH FÖRBRUKAR DAGVATTEN

Lokalt dagvatten uppfattas ofta som ett problem i våra städer. Se det istället som en möjlighet och en tillgång. Med Hekla® Regnbädd kan dagvattnet tas omhand, fördröjas och även förbrukas. Tack vare basen av pimpsten i substratet kombineras hög infiltration och buffringskapacitet utan att förlora de nödvändiga egenskaper man kräver av ett växtsubstrat. Mycket vatten kan hållas i substratet utan att det blir syrefattigt och kompakt. Kontakta oss så hjälper vi till med dimensionering av din regnbädd!

“Dagvatten är en resurs, inte bara ett problem”

Viktiga funktioner

VÄLMÅENDE VÄXTER FÖRBRUKAR VATTEN

Hekla® Regnbädd är ett strukturstabilt substrat som även vid mycket nederbörd och perioder av stående vatten behåller sin struktur och funktion. Detta gör att växterna trivs och förbrukar därmed också vattnet i bädden. Substratet kan absorbera upp till 500 liter vatten per kubikmeter och fortfarande ha 10 % syre kvar till växterna.

FÖRDRÖJER VATTEN

Substratet är utformat så att vattnet bromsas upp och buffras samtidigt som det är genomsläppligt. Vattnet ska långsamt röra sig ner genom bädden, inte blir stående på ytan och kväva växtligheten.

EFFEKTIV BUFFRING

Vid längre torrperioder utnyttjar växterna i Hekla® Regnbädd det vatten som finns buffrat i substratet. Vid fältkapacitet kan en kubikmeter av substratet hålla 500 L vatten. Till skillnad från andra lösningar som antingen t.ex. sand som snabbt dräneras och blir torrt eller vanlig jord som blir syrefattigt vid mycket regn, blir urvalet av växter som du kan plantera i Hekla® Regnbädd fler.

Allmänt om vår syn på regnbäddar

Bara Mineraler har under flera år arbetat med regnbäddar och utvecklat substratet Hekla® Regnbädd för att uppnå bästa möjliga effekt. Grundläggande är att växternas rötter måste ha tillgång till både syre och vatten för att överleva och utvecklas. Det gäller under såväl torra som regniga perioder. Ju mer extrema förhållanden, desto större krav ställs på växtvalet. Hur extrem växtmiljö det blir bestäms till stor del av substratets egenskaper och inneboende funktioner.

Pimpstenens bidrag till regnbäddens funktion

Vi har konstaterat att man genom väl avvägd inblandning av Hekla® Pimpsten får ett substrat som gör dessa extrema miljöer både funktionella och odlingsbara. Pimpsten har tre viktiga funktioner som gör stor skillnad i regnbäddar:

  • Den grova porstrukturen ser till att vatten kan infiltrera och fördelas ner i bädden. Den bidrar också till en god tillgång på livsviktigt syre i regnbäddens hela djup.
  • Den fina porstrukturen buffrar vatten vilket gör att det fördröjs och lagras. Det lagrade vattnet är sedan tillgängligt för växterna under kommande torrperioder.
  • Pimpstenen ger växtbädden en stabil struktur över tid. Detta är särskilt viktigt i en bädd som ska utsättas för mycket stora mängder vatten i förhållande till sin yta.

Infiltrationshastighet, fördröjning och rening av dagvatten

En viktig parameter är regnbäddens infiltrationshastighet, dvs hur fort inkommande vatten kan tränga ner genom substratets yta. Vattnet ska bromsas upp i växtbädden och därefter långsamt filtreras ner och dräneras vidare till dagvattensystemet. Långsam infiltration bidrar sannolikt till bättre reningseffekter men ställer krav på en rejäl översvämningsvolym på ytan. Det tar också längre tid innan bädden är redo för att ta emot nästa regn. En bädd med hög infiltrationshastighet är mottaglig för större och tätare regn men fördröjningen och buffringen av dagvatten är nödvändigtvis inte så omfattande. I utvecklingen av Hekla® Regnbädd har vi eftersträvat ett substrat som kombinerar förutsättningar för relativt hög infiltration av vatten ner i substratet med hög fördröjning och buffring.

Exakta mått på infiltrationshastigheten i ett växtsubstrat är dock svårt att uppge. Den beror på såklart på substratets blandning men andra faktorer påverkar också. Exempel på sådana faktorer är packning, skötsel, rotgenomträngning, växtval, temperatur, säsong och föroreningar. Genom att mäta infiltrationshastigheten ute i verkligheten, dvs när en regnbädd är etablerad och har verkat i något eller några år, kan man få ett realistiskt mått på infiltrationshastigheten.

Vi följer kontinuerligt upp olika regnbäddar som anlagts med Hekla® Regnbädd, genom att mäta infiltrationshastigheten och hur den förändras i bädden över tiden.

Användning

Upphöjd regnbädd
– tät botten

400-700 mm Hekla® Regnbädd
100-200 mm Hekla® Coarse/Hekla® Pimpsten 2-8, dränering.
(För extra buffring av dagvatten kan dräneringen placeras en bit upp från botten.)

Bräddavlopp bör finnas i växtbäddens överkant.

Hekla Regnbädd
Hagalundsskolan, Dalby

Nedsänkt regnbädd
– genomsläpplig botten

400-700 mm Hekla® Regnbädd
30 mm grov- och mellansand (0,2-2 mm)
170 mm krossat bergmaterial (2-6 mm), dräneringsrör

Bräddavlopp bör finnas i växtbäddens överkant.

Monbijougatan, Malmö

Produktinfo

Hekla Regnbädd

HEKLA® REGNBÄDD

Bulkdensitet, fuktig: ca 950 kg/m3
Bulkdensitet, fältkapacitet: ca 1400 kg/m3
Innehåll: Hekla® Pimpsten 2-8, grönkompost, sand.

Tillval: Biokol

KONTAKTA OSS

Har du frågor om produkten eller vill ha hjälp med rådgivning och dimensionering? Du kan också boka in ett besök då vi kommer och presenterar våra produkter eller hjälper dig att hitta lösningar till ditt specifika projekt.

ÅTERFÖRSÄLJARE TILL PRIVATKUNDER

Hekla® Pimpsten - tål att utmanas

GOD ROTMILJÖ GER HÅLLBARA PLANTERINGAR

Med Hekla® Pimpsten skapar vi bättre förutsättningar för en hållbar grön stadsmiljö. Pimpstenen dämpar och balanserar växtplatsernas extrema förhållanden och gör dem odlingsbara.

Hekla® Pimpstens grundläggande egenskap är att den kan hålla mycket vatten och samtidigt bibehålla syre på grund av den höga andelen öppna porer. Både vattnet och syret i pimpstenen är tillgängligt för växterna och därför är den ett mycket bra odlingssubstrat.

Den isländska pimpstenen från vulkanen Hekla har en optimal sammansättning av porer som håller syre respektive vatten.

Bara Mineraler är därför extra stolta över att tillhandahålla Hekla® Pimpsten på den nordiska marknaden.

Läs mer om funktionerna hos Hekla® Pimpsten.

Vulkan

Vid återkommande utbrott kastas magma ut från vulkanen Hekla. Ånga bildar håligheter inne i stenen innan den stelnar i sin nya form. Omgivande landskap täcks med ett tjockt lager pimpsten.

Brytning av pimpsten sker i en täkt i vulkanens närområde. Det översta skiktet schaktas undan och pimpsten av blandade fraktioner grävs ut. Efteråt återförs det översta lagret och landskapet återställs.

Pimpstenen tvättas och siktas med hjälp av smältvatten från en glaciär. Därefter fraktas den med båt till våra angöringsplatser i Sverige.

Broschyrer