Hekla Svackdike

Anläggning

Anläggning

Yrkesodling

Yrkesodling

Marktegel

Marktegel

Bara Prefab

Bara Prefab

Hekla® Svackdike

FÖRDRÖJER OCH LEDER BORT DAGVATTEN

Hekla® Svackdike är ett substrat som ofta används i kombination med Hekla® Regnbädd för att skapa ett mer omfattande system för LOD, hantering av dagvatten på platsen. Genom att anlägga dolda diken under gräsmattor kan man dels fördröja, dels leda överskottsvatten vidare till lämpliga infiltrationsytor eller till växtbäddar där dagvattnet blir en resurs. Jämfört med Hekla® Regnbädd är substratet för svackdiken mer genomsläppligt. Precis som alla andra substrat från Bara Mineraler baseras denna blandning på en hög andel isländsk pimpsten vilken i detta fall bidrar med buffring av vatten, dränerande förmåga och syresättning till gräsets rötter.

“Led överskottsvatten dit det behövs bättre eller där det kan infiltreras”

Viktiga funktioner

STABILT OCH VÄXTVÄNLIGT

Hekla® Svackdike är ett strukturstabilt substrat som även vid mycket nederbörd och perioder av stående vatten behåller sin struktur och funktion. Detta gör att gräsmattan håller sig stabil och grön. Trots att substratet kan hålla mycket vatten finns det, tack vare den höga andelen pimpsten, syre kvar till växterna.

FÖRDRÖJER OCH LEDER VATTEN

Substratet är utformat så att vattnet till viss del bromsas upp och buffras samtidigt som det är genomsläppligt. Vattnet som inte absorberas av pimpstenen fortsätter röra sig genom svackdiket till de platser där överskottet kan tas om hand eller bättre behövs.

AVLASTAR DAGVATTENLEDNINGAR

Genom att ta hand om sitt dagvatten på platsen behåller man inte bara en viktig resurs för sin växtlighet utan också frigör kapacitet från ett ofta överbelastat dagvattensystem. Med Hekla® Svackdike kan man hushålla med sina vattenresurser eller se till att överskottsvatten fördröjs innan det går vidare ut i nätet.

Produktinfo

HEKLA® SVACKDIKE

Bulkdensitet, fuktig:   kg/m3
Bulkdensitet, fältkapacitet:   kg/m3
Innehåll: Hekla® Pimpsten 2-8, sand, grönkompost.

KONTAKTA OSS

Har du frågor om produkten eller vill ha hjälp med rådgivning och dimensionering?

Du kan också boka in ett besök då vi kommer och presenterar våra produkter eller hjälper dig att hitta lösningar till ditt specifika projekt.

Hekla® Pimpsten - tål att utmanas

GOD ROTMILJÖ GER HÅLLBARA PLANTERINGAR

Med Hekla® Pimpsten skapar vi bättre förutsättningar för en hållbar grön stadsmiljö. Pimpstenen dämpar och balanserar växtplatsernas extrema förhållanden och gör dem odlingsbara.

Hekla® Pimpstens grundläggande egenskap är att den kan hålla mycket vatten och samtidigt bibehålla syre på grund av den höga andelen öppna porer. Både vattnet och syret i pimpstenen är tillgängligt för växterna och därför är den ett mycket bra odlingssubstrat.

Den isländska pimpstenen från vulkanen Hekla har en optimal sammansättning av porer som håller syre respektive vatten.

Bara Mineraler är därför extra stolta över att tillhandahålla Hekla® Pimpsten på den nordiska marknaden.

Läs mer om funktionerna hos Hekla® Pimpsten.

Vulkan

Vid återkommande utbrott kastas magma ut från vulkanen Hekla. Ånga bildar håligheter inne i stenen innan den stelnar i sin nya form. Omgivande landskap täcks med ett tjockt lager pimpsten.

Brytning av pimpsten sker i en täkt i vulkanens närområde. Det översta skiktet schaktas undan och pimpsten av blandade fraktioner grävs ut. Efteråt återförs det översta lagret och landskapet återställs.

Pimpstenen tvättas och siktas med hjälp av smältvatten från en glaciär. Därefter fraktas den med båt till våra angöringsplatser i Sverige.

Broschyrer