Hekla® Regnbädd

Fördröjer och buffrar dagvatten

Hekla® Regnbädd Highres 2699
Hekla® Regnbädd Gästgivareg Lund IMG 2184

Lokalt dagvatten uppfattas ofta som ett problem i våra städer. Se det istället som en möjlighet och en tillgång. Med Hekla® Regnbädd kan dagvattnet tas omhand, fördröjas och även förbrukas. Tack vare basen av pimpsten i substratet kombineras hög infiltration och buffringskapacitet utan att förlora de nödvändiga egenskaper man kräver av ett växtsubstrat. Mycket vatten kan hållas i substratet utan att det blir syrefattigt och kompakt.

“Dagvatten är en resurs, inte bara ett problem”

 

WEBINARET - "REGNBÄDDAR I STADEN" - NOV 2020
 Se det i efterhand och läs våra svar på frågorna som ställdes.

Innehåll:
Hekla® Pimpsten 2-8, grönkompost, sand.
Vikt (fuktig):
ca 950 kg/m3
Vikt (fältkapacitet):
ca 1400 kg/m3
Snygga Växter

Välmående växter förbrukar vatten

Hekla® Regnbädd är ett strukturstabilt substrat som även vid mycket nederbörd och perioder av stående vatten behåller sin struktur och funktion. Detta gör att växterna trivs och förbrukar därmed också vattnet i bädden. Substratet kan absorbera upp till 500 liter vatten per kubikmeter och fortfarande ha 10 % syre kvar till växterna.

Regnvatten

Fördröjer regnvatten

Substratet är utformat så att vattnet bromsas upp och buffras samtidigt som det är genomsläppligt. Vattnet ska långsamt röra sig ner genom bädden, inte blir stående på ytan och kväva växtligheten.

Vatten

Effektiv buffring

Vid längre torrperioder utnyttjar växterna i Hekla® Regnbädd det vatten som finns buffrat i substratet. Vid fältkapacitet kan en kubikmeter av substratet hålla 500 L vatten. Till skillnad från andra lösningar som antingen t.ex. sand som snabbt dräneras och blir torrt eller vanlig jord som blir syrefattigt vid mycket regn, blir urvalet av växter som du kan plantera i Hekla® Regnbädd fler.

FÖRSLAG PÅ VÄXTER TILL REGNBÄDD

PERENNER & GRÄS

Jättedaggkåpa / Alchemilla mollis
Rosenstav / Liatris spicata
Kransveronika / Veronicastrum virginicum
Tuvrör / Calamagrostis ’Karl Foerster’
Kungsnejlikrot / Geum coccineus ’Borisii’
Strålrudbeckia / Rudbeckia ’Goldsturm’
Rosenflockel / Eupatorium maculatum ’Atropurpureum’
Blodnäva / Geranium sanguineum
Höstälväxing / Sesleria autumnalis (Se bild)

Se dessa förslag som inspiration och rådfråga din växtleverantör.

Hekla® Regnbädd Bara Mineraler Staffanstorp IMG 5215

BUSKAR

Dvärgrödvide / Salix purpurea ’Nana’
Björkspirea / Spiraea betulifolia ’Tor’ E
Amerikansk praktspirea / Spiraea densiflora
Havtorn / Hippophae rhamnoides (Se bild)
Svartaronia / Aronia prunifolia ’Västeråker’ E
Vitbrokig kornell / Cornus alba ’Ivory Halo’
Grönlandsfingerört / Potentilla tridentata ’Nuuk’
Rönnspirea / Sorbaria sorbifolia ’Pia’/’Maia’
Getris / Diervilla lonicera
Doftsumak / Rhus aromatica
Blåbärstry / Lonicera ANJA E (Se bild)

Se dessa förslag som inspiration och rådfråga din växtleverantör.

Hekla® Regnbädd Munka Ljungby IMG 3420 HRB

TRÄD

Rönn / Sorbus aucuparia
Naverlönn / Acer campestre
Bollpil / Salix fragilis ’Bullata’
Silverlönn / Acer saccharinum
Flikbladig gråal / Alnus incana
Tall / Pinus sylvatica
Silverbuske / Elaeagnus angustifolia (se bild)

Se dessa förslag som inspiration och rådfråga din växtleverantör.

Hekla® Regnbädd Bara Mineraler Staffanstorp IMG 5204

Komplexa system behöver porer av olika storlek

Bara Mineraler har under flera år arbetat med regnbäddar och utvecklat substratet Hekla® Regnbädd för att uppnå bästa möjliga effekt. Grundläggande är att växternas rötter måste ha tillgång till både syre och vatten för att överleva och utvecklas. Det gäller under såväl torra som regniga perioder. Ju mer extrema förhållanden, desto större krav ställs på växtvalet. Hur extrem växtmiljö det blir bestäms till stor del av substratets egenskaper och inneboende funktioner.

PIMPSTENENS BIDRAG TILL REGNBÄDDENS FUNKTION

Vi har konstaterat att man genom väl avvägd inblandning av Hekla® Pimpsten får ett substrat som gör dessa extrema miljöer både funktionella och odlingsbara. Pimpsten har tre viktiga funktioner som gör stor skillnad i regnbäddar:

  • Den grova porstrukturen ser till att vatten kan infiltrera och fördelas ner i bädden. Den bidrar också till en god tillgång på livsviktigt syre i regnbäddens hela djup.
  • Den fina porstrukturen buffrar vatten vilket gör att det fördröjs och lagras. Det lagrade vattnet är sedan tillgängligt för växterna under kommande torrperioder.
  • Pimpstenen ger växtbädden en stabil struktur över tid. Detta är särskilt viktigt i en bädd som ska utsättas för mycket stora mängder vatten i förhållande till sin yta.

INFILTRATIONSHASTIGHET, FÖRDRÖJNING OCH RENING AV DAGVATTEN

En viktig parameter är regnbäddens infiltrationshastighet, dvs hur fort inkommande vatten kan tränga ner genom substratets yta. Vattnet ska bromsas upp i växtbädden och därefter långsamt filtreras ner och dräneras vidare till dagvattensystemet. Långsam infiltration bidrar sannolikt till bättre reningseffekter men ställer krav på en rejäl översvämningsvolym på ytan. Det tar också längre tid innan bädden är redo för att ta emot nästa regn. En bädd med hög infiltrationshastighet är mottaglig för större och tätare regn men fördröjningen och buffringen av dagvatten är nödvändigtvis inte så omfattande. I utvecklingen av Hekla® Regnbädd har vi eftersträvat ett substrat som kombinerar förutsättningar för relativt hög infiltration av vatten ner i substratet med hög fördröjning och buffring.

Exakta mått på infiltrationshastigheten i ett växtsubstrat är dock svårt att uppge. Den beror på såklart på substratets blandning men andra faktorer påverkar också. Exempel på sådana faktorer är packning, skötsel, rotgenomträngning, växtval, temperatur, säsong och föroreningar. Genom att mäta infiltrationshastigheten ute i verkligheten, dvs när en regnbädd är etablerad och har verkat i något eller några år, kan man få ett realistiskt mått på infiltrationshastigheten.

Vi följer kontinuerligt upp olika regnbäddar som anlagts med Hekla® Regnbädd, genom att mäta infiltrationshastigheten och hur den förändras i bädden över tiden.

NEDSÄNKT REGNBÄDD
– GENOMSLÄPPLIG BOTTEN

400-700 mm Hekla® Regnbädd
30 mm grov- och mellansand (0,2-2 mm)
170 mm krossat bergmaterial (2-6 mm), dräneringsrör

Bräddavlopp bör finnas i växtbäddens överkant.

Hekla Regnbädd Uppbyggnad

UPPHÖJD REGNBÄDD
– TÄT BOTTEN

400-700 mm Hekla® Regnbädd
100-200 mm Hekla® Coarse/Hekla® Pimpsten 2-8, dränering.
(För extra buffring av dagvatten kan dräneringen placeras en bit upp från botten.)

Bräddavlopp bör finnas i växtbäddens överkant.

Heklaregnbadd Upphojd Typritn Bara Web 600X400

För att beställa typritningar, vänligen fyll i formuläret nedan. 
 

I detta förskoleprojekt i Göteborg ställdes landskapsarkitekten inför två utmaningar. Dels ligger gården på ett berg med stora höjdskillnader och i princip obefintlig möjlighet för perkolation av dagvatten till marken, dels stora krav på att omhänderta regnvatten på plats. Se den snillrika lösningen.

Läs mer