Hekla® Coarse (10-35)

Dränering, vattenbuffring och rening

Bara Mineraler Hekla® Coarse 5923

Hekla® Coarse består av pimpsten som är ett poröst vulkaniskt mineral. Produkten är främst avsedd att användas för inblandning i växtbäddsmaterial vid plantering av träd och buskar.

Hekla® Coarse rekommenderas av Byggvarubedömningen

Innehåll:
Pimpsten 10-35 mm
Vikt (torr):
300 kg/m3
Vikt (fuktig):
550 kg/m3
Vikt (fältkapacitet):
650 kg/m3
Ursprung:
Island
Leverans:
Löslast, Big bag (1250 L), Småsäck (20 L)
Allergivänlig2

Balanserad porositet

Hekla® Pimpsten från Island är unik med sin porositet och balanserade fördelning mellan luftfyllda och vattenfyllda porer. Pimpstenens egenskaper säkerställer därför växtens tillgången av luft och vatten samt dränerar bort överskottsvatten.

Låg Vikt

Lätt material

Torr pimpsten från Hekla har en volymvikt på 300-400 kg/m3, att jämföras med andra anläggningsmaterial som kan väga upp till fyra gånger så mycket. Hanteringen är enklare och vikten möjliggör anläggning på bjälklag.

Vatten

Buffrar vatten

Hekla® Pimpsten har förmågan att hålla kvar en stor andel vatten i dess mindre porer och sprida vatten kapillärt i bädden. Växtbädden klarar av torrperioder bättre och fördröjer avrinning av dagvatten.

Struktutstabil

Strukturstabil

Hekla® Pimpsten är långsiktigt hållbar och ger bidrar därför med sina unika egenskaper under lång tid. Den bryts inte ner eller kompakteras utan kan användas på platser där man behöver god bärighet, exempelvis under hårdgjorda ytor.

Hekla Coarse är främst avsedd att användas vid plantering av träd och buskar och är sär- skilt lämplig vid odling i begränsade växtbäddsvolymer. Vid utläggning läggs substratet ut i lager om ca 250 mm som packas väl upp till önskad sluthöjd. Packningsgrad ca 15%. Produkten lämpar sig också väl för anläggning av väldränerade gräsytor samt som filtermaterial för rening av dammar.

För att beställa typritningar, vänligen fyll i formuläret nedan.