Jord Outline Symbol Vit

Bara Lera

Krukväxtodling och plantskola

Leran som gör skillnad

Bara Lerans unika och naturliga egenskaper är grunden för en högpresterande lertillsats till odlingssubstrat. Den används av substratproducenter och odlare över hela världen och väljs på grund av sin styrka även i extrema situationer. Bara Lera är en platålera med unik sammansättning av mineraler. Leran som utgör sediment från vår senaste istid har aldrig blivit exponerad för klorider eller andra oönskade föroreningar.

Under den senaste istiden skapades en unik och fantastisk lera i södra Sverige. Leran är speciell då den formerades på platåer och inte i dalar som många andra leror, därav uttrycket platålera.

Eftersom den formerats på platåer så har leran inte exponerats av grundvattnet och har därmed heller inte utsatts för klorider eller andra oönskade föroreningar. Genom årtusenden har sedan regnvattnet sköljt ur kalk, klorider och natriumsulfider och kvar har vi endast de stabila och värdefulla lermineralerna. Bara Lera som är ren och har extremt låga halter av tungmetaller är därför mycket lämplig för användning i yrkesodling. Bara Lera har en naturlig och fördelaktig komposition av mineraler och mikroelement som plantorna drar nytta av. Bara Lera är 100% naturlig och har inga tillsatta mineraler.

BRA VÄTNINGSEGENSKAPER OCH VATTENUPPTAG (WOK)

För odlaren är det viktigt att ha ett odlingssubstrat med hög vattenupptagningsförmåga. För att optimera bevattningstiden ska ett substrat absorbera vattnet snabbt och ge en jämn fördelning i krukan. Ett substrat med starkt hydrofob torv ger ofta problem som kräver långa bevattningstider och ojämn fördelning av vattnet i krukan.

Bara Lerans höga halt av lermineralerna Illit och Smektit interagerar med den hydrofoba torven och gör substratet hydrofilt. Ett substrat med Bara Lera absorberar vatten snabbt och med jämn fördelning. Ett substrat med Bara Lera ger en mycket stor skillnad i vattenupptagningsförmågan jämfört med ett substrat utan Bara Lera.

Bara Mineraler WOK

HÖG KATJONBYTESKAPACITET (CEC)

En hög katjonbyteskapacitet i substratet är fördelaktigt för odlaren då näringsämnena stannar kvar i substratet och hålls tillgängligt för plantan. Risken är annars att näringsämnena lakas ut med bevattnings- eller regnvattnet. I odling på friland är det inte ovanlig att upp till en tredjedel av de tillförda näringsämnena lakas ur. Ett substrat med hög katjonbyteskapacitet minimerar risken för urlakning och ger högre flexibilitet att distribuera näringsämnena till plantan.

Treskiktsmineralerna Smektit och Illit i Bara Lera ger en hög katjonbyteskapacitet i substratet, se diagram.

Bara Mineraler CEC

HÖG ANJONBYTESKAPACITET (AEC)

En hög anjonbyteskapacitet i ett substrat är lika viktigt som att ha en hög katjonbyteskapacitet. Ett substrat med en hög anjonbyteskapacitet har en hög förmåga att buffra fosfor och gör en stor skillnad för plantans fosforupptag. Odlare har sett att detta främjar tillväxten av plantans rotsystem och bladvävnad. Den lättrörliga fosforn lakas lätt ur från substratet vilket är förödande både för plantorna och miljön.

Den unika Bara Leran har den rätta mineralsammansättningen för att ge en hög fosforbuffring. Med Bara Lera i substratet kan fosforbuffringen öka med 60-70%, se diagram.

Bara Mineraler AEC

STYR NÄRINGSGIVAN

Att använda Bara Lera i substratet är en effektiv metod att buffra näringsämnen. Genom att tillsätta Bara Lera undviks urlakning av näringsämnen och flexibiliteten i styrning och kontroll av näringsgivan ökar.

  • Procenthalten indikerar buffringen av de större näringsämnena i lösningen med Bara Lera
  • Förutom buffring av katjoner (+), är det också en buffring av anjoner (-).
  • På grund av den höga buffringen kommer ledningstalet (EC) att stabiliseras med 30-40%
  • Vid högre givor av näringsämnen eller en tillfällig oönskad release av näringsämnen kommer Bara Leran att skydda mot ett alltför högt ledningstal i rotzonen.
  • De buffrade jonerna på lerkomplexet dräneras inte bort utan stannar kvar och finns tillgängliga för plantan.
Bara Mineraler Managing Fertilizing'

EN VÄLBALANSERAD LERA

Det är känt att en hög katjonbyteskapacitet är viktigt. Vad katjonbyteskapaciteten däremot inte talar om är vilka joner och i vilka proportioner som de olika kat- och an-jonerna fixeras in i lerkomplexet. Katjonbyteskapaciteten i Bara Leran byggs huvudsakligen upp av Ca2+, Mg2+ och K+ i rätt proportioner.

Yrkesodlare vet att joner som K+, Ca2+, Mg2+, NH4+, NO3, SO4 2- och PO43- är livsviktiga för plantan och därför är det viktigt att det är just dessa joner som tas upp av lerkomplexet och ges tillbaks till plantan när den behöver dem. Därför är det viktigt att att just dessa joner fixeras in i leran och inte andra, som till exempel Na+ joner.

Bara Leran håller en hög halt av lermineral (partiklar ≥ 2µm), kombinerat med en hög och välbalanserad halt av kat- och anjoner. Detta är det viktigaste värdet för en högkvalitativ lera för yrkesodling.

Den unika Bara Leran har den rätta mineralsammansättningen för att ge en hög fosforbuffring. Med Bara Lera i substratet kan fosforbuffringen öka med 60-70%, se diagram.

Bara Mineraler Yield

BUFFRING AV NÄRINGSÄMNEN

Planteringsjordar med torversättningar så som kokosfiber, träfiber och bark minskar näringsämnenas buffringskapacitet. Dessa ersättningsmaterial till torv har en lägre buffringsgrad och samtidigt ett högre pH-värde. På grund av bristen på torv är möjligheten att tillsätta kalk begränsad.

Mindre tillsatser av kalk innebär mindre bufferingsmöjligheter mot försurning. Blandningar med lite torv, men utan inblandning av kalk är känsligare för sjunkande pH-värden under tillväxt och växtperioden för plantorna. Bara Ca Plus lera har en utmärkt buffringskapacitet och en stabiliserande effekt på pH-värdet under tillväxtperioden.

Bara Mineraler BUFFERING NUTRIENTS

EN KÄLLA FÖR SPÅR- OCH MIKROÄMNEN

Allt liv på jorden behöver minst 60 mineraler för att fungera. Vi människor mår inte bra om vår mineralvolym sjunker under detta nödvändigt antal av mineraler. Detta gäller även växter. Växter med ett lågt antal mineraler blir utarmade. Sådana växter blir lätt sjuka och känsliga för skadedjur med lägre avkastning som resultat.

Genom att använda gödningsmedel tillsätter vi endast 10-15 mineraler, medan vi skördar 60 mineraler från jorden. Detta leder till att våra jordar saknar åtskilliga mineraler. Spårämnen (t.ex. järn, mangan, nickel, zink, molybden, bor) behövs endast i mycket små kvantiteter hos växten, men är ändå avgörande för dess tillväxt. Om någon av dessa spårämnen saknas blir tillväxten hos en planta lidande. Utöver spårämnen behöver växter mikroämnen som selen, kisel och strontium för att växa och frodas. Bara Lera är en naturligt ren lera som är rik på spårämnen och mikroämnen som växten kan tillgodogöra sig.

Blomma 600X400

BIOLOGISK AKTIVITET

En välmående jord innehåller tusentals arter av bakterier, svampar, encelliga djur, nematoder, maskar och insekter, som reglerar åtskilliga avgörande processer. En hälsosam jord är oumbärlig för utvecklingen och tillväxten av starka, friska växter. Friska växter är mindre mottagliga för sjukdomar, skadedjur och stress, viket innebär att de också kan ta upp näring och växa optimalt. Två faktorer är extra viktiga för en hälsosam och välmående jord: Mykorrhizasvampar och gynnsamma jordbakterier.

De flesta substrat till yrkesodlare baseras på torv som vanligtvis är mer eller mindre steril. Genom att tillsätta Bara Lera i torven ökar och förbättras mikrolivet i substratet. Det är bland annat därför som plantskolor och odlingar i växthus, inte bara i Sverige utan runt om i hela Europa, blandar in Bara Leran i sina substrat. 

Bara Leran gynnar bildandet av mikroliv i jorden. Dels innehåller Bara Leran naturliga och värdefulla jordbakterier, till exempel kvävefixerande bakterier såsom Azotobacter som assimilerar kväve från luften samt fosforfrisättande bakterier. Men den kanske viktigaste egenskapen är att Bara Leran med sitt rika och välbalanserade innehåll av mineraler, är en otroligt bra katalysator som gynnar och snabbt sätter igång en tillväxt av mikrolivet i ett substrat. Detta har visats i flera försök med bla Mykorrhizasvampar.

Lera Rot 600X400

FORMA PLUGGAR OCH MINI-PLUGGAR

Bara Lera kan användas för att forma torv till stabila och hållbara pluggar. När den tyska svarta torven försvinner från marknaden letar tillverkare efter fungerande alternativ. Tillgängliga alternativ innebär yngre ljus torv.

Under senare år har vi samlat stor kunskap kring hur man använder lera för att klistra olika typer av torv. Lerfraktionerna som används i dessa sammanhang är ofta speciellt framtagna för att fungera optimalt med en viss typ av torv. Inblandning av Bara Lera ger också fördelar vid odling av pluggar på vatten.    

Presspot Plugs

ÄKTA LERMINERALER

När du köper Bara Lera får du äkta lermineraler.

Andelen lerfraktioner i Bara Lera-granulat är mycket hög samtidigt som andelen sandpartiklar är låg. Bara Lera har en unik sammansättning av framförallt 3-skikts lermineraler som illit och smektit. Dessa lermineraler har en stor aktiv yta med hög buffrande kapacitet.

Tack vare torkning på fält, täckt lagring och värmebehandling är fukthalten i färdig vara endast 2-3%.

Låg fukthalt och högt innehåll av lermineraler ger en värdefull produkt.

Bara Mineraler REAL CLAY MINERALS

CERTIFIERAD LERA

Bara Lera har varit RHP-certifierad sedan 1998. Leran är upphettad till 80 °C. Den är säker, torr och lätt att hantera.

Bara Lera är certifierad av FiBL (The Research Institute of Organic Agriculture). Detta betyder att Bara Lera kan användas i SKAL-certifierad ekologisk odling i Nederländerna.

 

Bara Lera - rekommenderade doser

Vid beräkning av mer exakta doser bör man ta hänsyn till typ av kultur, krukstorlek, torvfraktion, bevattning och näringsstyrning.

 

Bara Mineraler Dosage