Bara Lera

Anläggning

Anläggning

Yrkesodling

Yrkesodling

Marktegel

Marktegel

Bara Prefab

Bara Prefab

Bara Lera

Lera-hog-600x400

NATURLIG OCH UNIK PLATÅLERA

Bara Lerans unika och naturliga egenskaper är grunden för en högpresterande lertillsats till odlingssubstrat. Den används av substratproducenter och odlare över hela världen och väljs på grund av sin styrka även i extrema situationer. Bara Lera är en platålera med unik mineralsammansättning. Leran som utgör sediment från vår senaste istid har aldrig blivit exponerad för klorider eller andra oönskade föroreningar. Lerans renhet och mineralsammansättning är det som gör den unik och kraftfull.

RHP-certifierad
Bara Lera har varit RHP-certifierad (ett Europeiskt certifieringsorgan för yrkesodling) sedan 1998. Den är säker, torr, lätt att hantera och distribuera i substratet. En unik komposition av lera bestående av treskiktsmineral som Illit och Smektit ger en hög buffringskapacitet. Leran upphettas till 80 °C så att ogräsfrön och patogener elimineras. Allt detta sammantaget ger Bara Lera ett mycket högt värde för användaren.

Under den senaste istiden skapades en unik och fantastisk lera i södra Sverige. Leran är speciell då den formerades på platåer och inte i dalar som många andra leror, därav uttrycket platålera.

Eftersom den formerats på platåer så har leran inte exponerats av grundvattnet och har därmed heller inte utsatts för klorider eller andra oönskade föroreningar. Genom årtusenden har sedan regnvattnet sköljt ur kalk, klorider och natriumsulfider och kvar har vi endast de stabila och värdefulla lermineralerna. Bara Lera som är ren och har extremt låga halter av tungmetaller är därför mycket lämplig för användning i yrkesodling. Bara Lera har ett naturlig och fördelaktig komposition av mineraler och mikroelement som plantorna drar nytta av. Bara Lera är 100% naturlig och har inga tillsatta mineraler.

Viktiga egenskaper

Bra vätningsegenskaper och vattenupptag (WOK)

För odlaren är det viktigt att ha ett odlingssubstrat med hög vattenupptagningsförmåga. För att optimera bevattningstiden ska ett substrat absorbera vattnet snabbt och ge en jämn fördelning i krukan. Ett substrat med starkt hydrofob torv ger ofta problem som kräver långa bevattningstider och ojämn fördelning av vattnet i krukan.

Bara Lerans höga halt av lermineralerna Illit och Smektit interagerar med den hydrofoba torven och gör substratet hydrofilt. Ett substrat med Bara Lera absorberar vatten snabbt och med jämn fördelning. Ett substrat med Bara Lera ger en mycket stor skillnad i vattenupptagningsförmågan jämfört med ett substrat utan Bara Lera.

Hög katjonbyteskapacitet (CEC)

En hög katjonbyteskapacitet i substratet är fördelaktigt för odlaren då näringsämnena stannar kvar i substratet och hålls tillgängligt för plantan. Risken är annars att näringsämnena lakas ut med bevattnings- eller regnvattnet. I odling på friland är det inte ovanlig att upp till en tredjedel av de tillförda näringsämnena lakas ur. Ett substrat med hög katjonbyteskapacitet minimerar risken för urlakning och ger högre flexibilitet att distribuera näringsämnena till plantan.

Treskiktsmineralerna Smektit och Illit i Bara Lera ger en hög katjonbyteskapacitet i substratet, se diagram.

Hög anjonbyteskapacitet (AEC)

En hög anjonbyteskapacitet i ett substrat är lika viktigt som att ha en hög katjonbyteskapacitet. Ett substrat med en hög anjonbyteskapacitet har en hög förmåga att buffra fosfor och gör en stor skillnad för plantans fosforupptag. Odlare har sett att detta främjar tillväxten av plantans rotsystem och bladvävnad. Den lättrörliga fosforn lakas lätt ur från substratet vilket är förödande både för plantorna och miljön.

Den unika Bara Leran har den rätta mineralsammansättningen för att ge en hög fosforbuffring. Med Bara Lera i substratet kan fosforbuffringen öka med 60-70%, se diagram.

Styr näringsgivan

Att använda Bara Lera i substratet är en effektiv metod att buffra näringsämnen. Genom att tillsätta Bara Lera undviks urlakning av näringsämnen och flexibiliteten i styrning och kontroll av näringsgivan ökar.

  • Procenthalten indikerar buffringen av de större näringsämnena i lösningen med Bara Lera
  • Förutom buffring av katjoner (+), är det också en buffring av anjoner (-).
  • På grund av den höga buffringen kommer ledningstalet (EC) att stabiliseras med 30-40%
  • Vid högre givor av näringsämnen eller en tillfällig oönskad release av näringsämnen kommer Bara Leran att skydda mot ett alltför högt ledningstal i rotzonen.
  • De buffrade jonerna på lerkomplexet dräneras inte bort utan stannar kvar och finns tillgängliga för plantan.

Bara Lera – en välbalanserad lera

Det är känt att en hög katjonbyteskapacitet är viktigt. Vad katjonbyteskapaciteten däremot inte talar om är vilka joner och i vilka proportioner som de olika kat- och an-jonerna fixeras in i lerkomplexet. Katjonbyteskapaciteten i Bara Leran byggs huvudsakligen upp av Ca2+, Mg2+ och K+ i rätt proportioner. Yrkesodlare vet att joner som K+, Ca2+, Mg2+, NH4+, NO3, SO4 2- och PO43- är livsviktiga för plantan och därför är det viktigt att det är just dessa joner som tas upp av lerkomplexet och ges tillbaks till plantan när den behöver dem. Därför är det viktigt att att just dessa joner fixeras in i leran och inte andra, som till exempel Na+ joner.

Bara Leran håller en hög halt av lermineral (partiklar ≥ 2µm), kombinerat med en hög och välbalanserad halt av kat- och anjoner. Detta är det viktigaste värdet för en högkvalitativ lera för yrkesodling.

Den unika Bara Leran har den rätta mineralsammansättningen för att ge en hög fosforbuffring. Med Bara Lera i substratet kan fosforbuffringen öka med 60-70%, se diagram.

pH-stabilisering

På senare tid har man sett större problem med att hålla pH-värdet stabilt under odlingsperioden. pH-värdet håller sig inte tillräckligt stabilt. En orsak är den ökade användningen av ung och ljusare torvråvara och andra material såsom kokos och bark. Ljusare torv, kokos och bark håller ett naturligt högre pH-värde och detta reducerar möjligheterna att tillsätta tillräckligt mycket kalk vid starten. Mindre mängd kalk i substratet medför lägre buffringskapacitet mot försurning.

Bara Lera har en naturlig buffringskapacitet som stabiliserar pH-värdet över odlingsperioden. I situationer där det finns problem att hålla pH-värdet stabilt, rekommenderar vi att använda Bara pH-stabilization Clay i substratet., för att skapa en högre buffringskapacitet och stabilare pH-värde under odlingsperioden.

Använd Bara Lera för stickyness

Bara Lera används för att binda torven i ett substrat så att det möjliggör att forma stabila pluggar eller presspots. Detta gör att substrattillverkaren även kan använda ljusare torv. Bara Leran som används för detta ändamål är ofta en mix av fraktioner som vi kan rekommendera baserat på egna tester.

Hög halt av kisel

För de flesta plantor är kisel ett viktigt näringsämne. Vissa kulturer är känsligare än andra. Om kisel är tillgängligt i substratet så kan rötterna ta upp så mycket kisel som plantan behöver. Kisel främjar plantan att utvecklas att bli start och frisk.

Fältförsök har visat att plantor absorberar större mängd kisel i bladvävnaden om den växer i ett substrat med Bara Lera. Bara Lera är naturlig, ren och rik på kisel.

Användning

Vid beräkning av exakta dosrekommendationer måste man ta hänsyn till typ av kultur, krukstorlek, torvfraktion, bevattning och näringsstyrning.

Produktinfo

OXYWET

Bulkdensitet: 880 kg/m3
Fukthalt: 2-5 %
Innehåll: Lerpulver (<200 um)
Big Bag

BARA LERA 0-1

Bulkdensitet: 1150 kg/m3
Fukthalt: 2-5 %
Innehåll: Lergranulat (0-1 mm)
Big Bag, Löslast

BARA LERA 0-2,8

Bulkdensitet: 1150 kg/m3
Fukthalt: 2-5 %
Innehåll: Lergranulat (0-2,8 mm)
Big Bag, Löslast

BARA LERA 2-6

Bulkdensitet: 1150 kg/m3
Fukthalt: 2-5 %
Innehåll: Lergranulat (2-6 mm)
Big Bag, Löslast

BARA LERA pH-STABILISERANDE

Bulkdensitet: 1150 kg/m3
Fukthalt: 2-5 %
Innehåll: Lergranulat (1-6 mm)
Big Bag

KONTAKTA OSS

Har du frågor om produkten eller vill ha hjälp med rådgivning och dimensionering?

Du kan också boka in ett besök då vi kommer och presenterar våra produkter eller hjälper dig att hitta lösningar till ditt specifika projekt.

Mer info